VÚV TGM VRV Český hydrometeorologický ústav Technologická agentura České republiky

Vyhodnocení možných dopadů změny klimatu ve vodním hospodářství a průvodohospodářském plánování

Simulace pro scénářové období a vyhodnocení dopadů

Pomocí nakalibrovaného hydrologického modelu a scénářových řad je provedena simulace hydrologických procesů pro scénářové období. Vyhodnocení následně zpravidla probíhá formou vyčíslení změn průměrů posuzované veličiny mezi kontrolním a scénářovým obdobím (např. průměrného ročního odtoku, průměrného maximálního odtoku atp.). Někdy jsou pomocí statistických modelů vyhodnocovány změny v rozdělení pravděpodobnosti posuzované veličiny (např. změny rozdělení letních maximálních průtoků). V případě transientních simulací (tj. např. kontinuálních simulací pro období 1960–2100) je možné přímo modelovat nestacionaritu posuzované veličiny nebo nestacionaritu jejího rozdělení.

V současné době s rostoucí dostupností velkého množství simulací klimatických modelů, je možné (za jistých předpokladů) vytvářet i pravděpodobnostní projekce posuzovaných veličin, často jsou rovněž detailně analyzovány zdroje nejistot v těchto projekcích.