VÚV TGM VRV Český hydrometeorologický ústav Technologická agentura České republiky

Vyhodnocení možných dopadů změny klimatu ve vodním hospodářství a průvodohospodářském plánování

Nejistoty

Všechny postupy nastíněné v hydrologickém modelování dopadů změny klimatu jsou zatíženy určitou nejistotou. Celková nejistota v odhadech dopadu změny klimatu na určitou veličinu je pak kombinací jednotlivých nejistot. Nejistoty lze rozdělit do několika skupin na základě jejich původu. Zpravidla se nejistoty spojené s modelováním dopadů změny klimatu dělí do 3 skupin:

  1. nejistota spojená se scénářem budoucího vývoje společnosti, respektive koncentrací skleníkových plynů, případně budoucího vývoje nepredikovatelných nebo obtížně predikovatelných přirozených jevů jako vulkanické erupce a intenzita příchozího záření atp. Anglicky jsou tyto nejistoty označovány jako (scenario uncertainty), abychom se vyhnuli možné záměně s nejistotou spojenou s tvorbou scénáře změny klimatu, označujeme tuto skupinu nejistot jako (nejistota okrajových podmínek) a;
  2. nejistota spojená s modelováním (klimatu a dopadů jeho změn) dle těchto scénářů (model uncertainty – ozn. nejistota modelů);
  3. nejistota spojená s dynamikou klimatického systému – tj. přirozená variabilita (natural variability)