VÚV TGM VRV Český hydrometeorologický ústav Technologická agentura České republiky

Vyhodnocení možných dopadů změny klimatu ve vodním hospodářství a průvodohospodářském plánování

Volba kontrolního a scénářového období

Kontrolní období je období, se kterým chceme výsledky modelování dopadů změn klimatu srovnávat. Je to zpravidla období, kdy se ještě neprojevují vlivy klimatické změny nebo se projevují pouze slabě. Typickým obdobím používaným jako kontrolní je období 1961–1990 apod. Standardně se využívají 30letá období. Podstatné při volbě kontrolního období je, zda jsou dostupná data pro simulaci hydrologických procesů. Zároveň by mělo být kontrolní období dostatečně dlouhé, aby bylo možné spolehlivě spočítat dlouhodobé charakteristiky.

Volba scénářového období do značné míry vyplývá z účelu analýzy. Obecně jsou typická období jako 2020–2050 či 2070–2099. V obdobích blízkých současnosti, je často signál změn z klimatických modelů potlačen přirozenou variabilitou. Pro vzdálenější období je třeba mít na paměti, že v důsledku klimatické změny jsou tyto časové řezy zpravidla nestacionární, tzn. že předpoklady použití některých statistických metod mohou být porušeny – například v případě odhadů parametrů statistických rozdělení atp. Existují i analýzy posuzující dlouhé transientní simulace klimatických modelů (např. pro období 1961–2099), nicméně tyto analýzy se zabývají spíše změnami vybraných charakteristik meteorologických veličin (např. srážkových extrémů) než hydrologickým modelováním.