VÚV TGM VRV Český hydrometeorologický ústav Technologická agentura České republiky

Vyhodnocení možných dopadů změny klimatu ve vodním hospodářství a průvodohospodářském plánování

Plánování v oblasti vod

Na základě nejnovějších poznatků o klimatické změně je nezbytné zahrnout její potenciální vliv do plánů povodí. Tuto povinnost ukládá členským státům Evropská komise. Dále je tato povinnost uvedena ve vyhlášce č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik. Cílem je posoudit vliv klimatické změny na útvary povrchových vod v plánech povodí a vytvořit tak jednotný postup zpracování v rámci České republiky. V rámci metodiky je uveden postup jak posuzovat jednak vliv na jakost a množství vod, ale také vliv na zajištění vodohospodářských služeb. Dále je uveden postup jak posoudit opatření z hlediska jejich odolnosti vůči klimatické změně a rámcový přehled možných navrhovaných adaptačních opatření.

Metodika se zabývá pouze útvary povrchových vod. Scénáře klimatické změny připravené v souvislosti s tvorbou předkládané metodiky obsahují rovněž data pro základní odtok, a tato data lze pro podrobnější analýzy využít.