VÚV TGM VRV Český hydrometeorologický ústav Technologická agentura České republiky

Vyhodnocení možných dopadů změny klimatu ve vodním hospodářství a průvodohospodářském plánování

Posouzení odolnosti navrhovaných opatření

Následující kapitola pojednává o posouzení opatření, která jsou navrhována k eliminaci významných vlivů a k dosažení environmentálních cílů. Nejedná se tedy o posouzení adaptačních opatření.

Tabulka 4.2 ukazuje příklady adaptačních opatření dle (Hanel et al., 2011). Znaménko + znamená, že adaptační opatření zmenšuje dopady, symbol o značí, že účinek adaptačního opatření je nulový nebo zanedbatelný, symbol – upozorňuje, že adaptační opatření může příslušný dopad klimatické změny zesílit. Tabulka 4.3 ukazuje příklady adaptačních opatření dle (Hanel et al., 2011). Tabulka 4.4 obsahuje stručný komentář k dopadům klimatické změny.

Tab. 4.2 Přehled adaptačních opatření − jednotlivá adaptační opatření (řádky, arabské číslice) a dopady změny klimatu (sloupce, římské číslice) jsou dále rozvedeny v tab. 4.3 a tab. 4.4. (převzato z Hanel et al., 2011)

Tab. 4.2 Přehled adaptačních opatření − jednotlivá adaptační opatření (řádky, arabské číslice) a dopady změny klimatu (sloupce, římské číslice) jsou dále rozvedeny v tab. 4.3 a tab. 4.4. (převzato z Hanel et al., 2011)

V plánech povodí jsou navrhována:

 • Základní opatření
 • Doplňková opatření
 • Dodatečná opatření
Tab. 4.3 Stručná specifikace adaptačních opatření z tab. 4.2. (převzato z Hanel et al., 2011)

Tab. 4.3 Stručná specifikace adaptačních opatření z tab. 4.2. (převzato z Hanel et al., 2011)

 

Tab. 3.4 Stručná specifikace dopadů změny klimatu z tab. 3.2. (převzato z Hanel et al., 2011)

Tab. 4.4 Stručná specifikace dopadů změny klimatu z tab. 4.2. (převzato z Hanel et al., 2011)

Opatření budou posouzena podle schématu na (viz obr.4.4), jedná se o tzv. klimatickou prověrku.

Obr. 4.4 Schéma posouzení odolnosti opatření, tzv. klimatická prověrka.

Obr. 4.4 Schéma posouzení odolnosti opatření, tzv. klimatická prověrka.

Postup klimatické prověrky

Se zabývá otázkami:

 1. Která opatření posuzovat?

  Vůči klimatické změně a jejím scénářům budou posouzena pouze opatření ve vodních útvarech, které vyšly v analýze jako potenciálně ovlivněná klimatickou změnou. Ostatní opatření v zbylých útvarech povrchových vod nebudou posouzena. Pozn. Posuzována by měla být jednotlivá opatření nebo jednotlivé typy opatření. Jak posuzovat?

 2. Vyhodnocení účinnosti opatření vzhledem scénářům klimatické změny

  Následující kroky představují určité typy posouzení opatření.

  a) Posouzení efektivity adaptace

  • Je opatření efektivní i podle různých scénářů klimatické změny? (posouzení odolnosti vůči nejistotám)
  • Je možné později upravit opatření na základě měnících se podmínek? (posouzení flexibility)

  b) Posouzení vedlejších účinků

  • Podílí se opatření na udržitelnější správě vodního hospodářství a zmírňuje stávající problémy? (posouzení negativního vlivu na ostatní oblasti)
  • Obsahuje toto opatření vedlejší přínosy pro další sociální, environmentální nebo hospodářské cíle? Např. Podílí se na překlenutí mezery, která existuje mezi poptávkou po vodě a její dostupností?
  • Ovlivňuje opatření splnění jiných environmentálních cílů? (posouzení všestranné výhodnosti)
  • Zhorší toto opatření ostatní vlivy na životní prostředí? (posouzení přesahu)

  c) Posouzení ekonomické efektivity

  • Jsou přínosy tohoto opatření úměrné nákladům?

  d) Ostatní posouzení

  • Existují překážky v realizaci opatření? Technické? Sociální? Institucionální? (posouzení proveditelnosti)
  • Kdy se očekává, že se projeví dopady změny klimatu? V jakém časovém horizontu je třeba podniknout kroky? (posouzení naléhavosti)
 3. Je opatření stále relevantní? Ano/Ne

  a) Posouzení souvislostí s negativními dopady klimatické změny: prohlubuje opatření negativní dopady změny klimatu?

 4. Úprava opatření