VÚV TGM VRV Český hydrometeorologický ústav Technologická agentura České republiky

Vyhodnocení možných dopadů změny klimatu ve vodním hospodářství a průvodohospodářském plánování

Volba reprezentativních simulací

Volba reprezentativních simulací se opírá o vyhodnocení měsíčních změn teploty a srážek a dopadů těchto změn na odtok, základní odtok, potenciální evapotranspiraci a územní výpar pro sadu 130 povodí různých velikostí pokrývající ČR. V souboru 15 simulací regionálních klimatických modelů z projektu ENSEMBLES (viz Box 7.1). Jelikož simulace modelu ALADIN-CLIMATE/CZ byla dostupná již zkorigovaná, zvolili jsme pro korekci ostatních simulací stejnou metodu korekce – tj. metodu mapování kvantilů. Tato metoda spočívá v odvození transferové funkce, jež zaručuje, že hodnoty transformované řady odpovídají stejným kvantilům jako příslušné hodnoty řady původní. Období vzhledem ke kterému byly simulace zkorigovány bylo zvoleno stejné jako v případě ALADIN-CLIMATE/CZ, tj. 1961-1990.

Pro každé povodí a roční období jsou simulace rozděleny do tří tříd dle míry dopadů. Simulace jsou následně vyhodnoceny z hlediska příslušnosti k jednotlivým třídám na všech povodích. Přestože se výsledky do jisté míry pro jednotlivá povodí liší, je možné pro všechny třídy dopadů identifikovat víceméně reprezentativní simulace (tj. pro množství případů platí, že simulace předpokládající negativní dopady pro jedno povodí, předpokládají negativní dopady i pro ostatní povodí).

Každý řádek v obrázku tak postupně představuje skupinu simulací s více, středně a méně negativními dopady. Na základě tohoto rozdělení byly dále zkoumány relativní a absolutní průměrné měsíční změny pro jednotlivé modely a bylo posouzeno jejich postavení v rámci rozpětí posuzovaných simulací. Následně byla prověřena řada kombinací modelů. Hlavním kritériem byly změny odtoku na modelovaných povodích, nicméně bylo přihlíženo i ke změnám srážek a teploty (viz Box 7.2).

Jako negativní scénář byla vybrána simulace ALADIN-CLIMATE/CZ, jež je typickým reprezentantem kategorie s nejvýraznějšími dopady a zároveň jako simulace pro niž byla k dispozici korigovaná verze. Jako relativně pozitivní scénář byla vybrána simulace REMO_EH5, která reprezentuje skupinu simulací s méně negativními dopady a zároveň se v ní nevyskytují abnormálně vysoké či nízké změny srážek a teploty pro jednotlivé měsíce. Jako střední scénář připadaly v úvahu simulace RegCM_EH5 a simulace řízené modelem britského Hadley Centre – HadRM_Q3 a CLM_Q0. Na základě provedení řady modelových výpočtů byla vybrána simulace CLM_Q0. Hlavním důvodem bylo, že je vhodné, aby každá ze simulací byla řízena jiným globálním klimatickým modelem. Jednotlivé scénáře tak reprezentují často velmi odlišné reakce klimatického systému na změnu emisí skleníkových plynů. Scénáře se liší změnami srážek – ALADIN-CLIMATE/CZ (rScen1) předpokládá netypicky pokles srážek v zimním období. CLM_Q0 (rScen2) zase nadprůměrné zvýšení teploty.