VÚV TGM VRV Český hydrometeorologický ústav Technologická agentura České republiky

Vyhodnocení možných dopadů změny klimatu ve vodním hospodářství a průvodohospodářském plánování

Důsledky nejistot pro odhad hydrologických dopadů změny klimatu

Často platí, že klimatický signál a přirozená variabilita hrají podstatnější roli než model systému, nicméně zejména v případě analýzy extrémů (např. výskytu povodní nebo sucha) hraje hydrologický model významnou roli. Vhodné je věnovat nejvíc pozornosti nejvýznamnějším zdrojům nejistot. Např. pokud nejistotám dominuje přirozená variabilita, pak není možné ji ve scénářích pominout. Naopak, pokud je nejistota změn nějaké veličiny spojena především s klimatickým signálem, je nezbytné zahrnout takové množství scénářů změny klimatu, které zaručí, že rozsah nejistot je scénáři dostatečně reprezentován.

Odhad podílu zdrojů nejistot ve změnách vybraných charakteristik srážek a teploty pro ČR spolu s nástinem metodiky odhadu uvádí (viz Box 3.2). Předložená analýza ukazuje míru vliv externích faktorů (scénář koncentrací RCP), parametrizace globálního klimatického modelu (jako ukazatel citlivosti klimatického modelu) a přirozené variability klimatického systému. Postihnut není vliv metody tvorby scénářů změny klimatu ani volby modelu dopadů.