VÚV TGM VRV Český hydrometeorologický ústav Technologická agentura České republiky

Vyhodnocení možných dopadů změny klimatu ve vodním hospodářství a průvodohospodářském plánování

Klimatická změna a plány povodí

Klimatická změna je do plánů povodí zahrnuta na několika úrovních (viz Obr. 4.1):

  1. posouzení vlivu klimatické změny na útvar povrchových vod
    • na stav vod
    • na vodohospodářské služby
  2. návrh adaptačních opatření
  3. posouzení odolnosti opatření vůči klimatické změně

Metodika neklade na pořizovatele plánů povodí vysoké nároky z hlediska množství dat a pracnosti postupu a zároveň se snaží efektivním způsobem provést výše uvedené posouzení, které je z hlediska národních i evropských právních předpisů vyžadováno. Předpokládá se, že posouzení se provede pro poslední plánovací cyklus, tj. pro období 2021-2026. Posouzení tedy bude připraveno v období 2015-2021.

Obr. 4.1 Schéma posouzení útvarů povrchových vod – 3 fáze posouzení.

Obr. 4.1 Schéma posouzení útvarů povrchových vod – 3 fáze posouzení.