VÚV TGM VRV Český hydrometeorologický ústav Technologická agentura České republiky

Vyhodnocení možných dopadů změny klimatu ve vodním hospodářství a průvodohospodářském plánování

Referenční scénáře změny klimatu

Vzhledem ke značným nejistotám při tvorbě scénářů změny klimatu, byly vytvořeny referenční scénáře změny klimatu. Tyto scénáře reprezentují střední (rScen2), silně negativní (rScen1) a mírně pozitivní (rScen3) projekce dopadů změny klimatu z hlediska průměrného odtoku. Účelem vzniku těchto scénářů je jednak zjednodušení tvorby variantních scénářů změny klimatu, jednak zajištění porovnatelnosti jednotlivých studií změny klimatu. Referenční scénáře by měly být zahrnuty do analýzy vždy, když je to možné, a to i v aplikacích, pro které je zřejmé, že referenční scénáře nejsou optimální a je nutné vytvořit scénáře jiné (vhodnější).

Doporučení k využití referenčních scénářů

Referenční scénáře byly vybrány tak, aby reprezentovaly střed a rozpětí sezónních a ročních změn odtoku pro Českou republiku. V případě jiných aplikací je vždy potřeba zodpovědět otázku, zda je rozpětí změn reprezentativní i v jiném kontextu. Např. pokud je hlavním zdrojem citlivosti posuzovaného systému teplota, je vhodné výběr scénářů rozšířit. V každém případě, pro případné porovnání, by měl být zahrnut aspoň jeden z referenčních scénářů (např. rScen2). Rovněž platí, že pro extrémy (zejména v kratším než měsíčním kroku) mohou být výstupy simulací klimatických modelů značně variabilní a je proto vhodné analyzovat větší množství scénářů.

Způsob začlenění scénářů do libovolných analýz ve vztahu k použité metodě tvorby scénáře změny klimatu udává Tabulka 7.4.

Tab. 7.4 Způsob začlenění referenčních scénářů vzhledem k použité metodě tvorby scénáře změny klimatu

metoda  způsob začlenění scénáře
citlivostní analýza  identifikace změn vstupních veličin odpovídajících referenčním scénářům
přírůstková metoda  odvození přírůstkových faktorů z referenčních scénářů
nepřímé metody  aplikace zvolené metody na referenční scénáře
korekce systematických chyb  přímé použití referenčních scénářů